ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒުް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ސާލިހް ގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް
31
5
15
4
33
2
8
3
4
0
7
2
5
3
0
3
12
1
6
4
6
4
4
0
0
0
0
0
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދީން މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވާދޭން ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދީން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިސްކިތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް މަގު ހެދުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސްކޫލް މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަގު ހެދުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަންފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އާއިލާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަންމައަށް 6 މަސްދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް މުސާރައާއެކު ލިބޭނެ. އަދި ބައްޕައަށް 1 މަސްދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް މުސާރައާއެކު ލިބޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ވަޒީފާ ވަޒީފާ ހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ފުރިހަމަ ޓްރެއިނިން ނީޑް އެނަލިސިސްއެއް ގައިމީ ފެންވަރުގައި ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް އެންޖީއޯ ގާނޫނު މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް އެއްތަނަކުން ލިބެންހުންނާނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް އާންމުންނަށް ހިއްސާކޮށް، އާ މެމްބަރުން ހޯދާ، ކުންފުނިތަކަށް ދައުވަތު ދީގެން އެއްތަނަކުން އެޖަމިއްޔާތަކުގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ފަންޑްހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ފެއަރ ބޭއްވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު މޫދު ކުޅިވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ބޭއްވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ގައުމީ ޓީމަށް ދެވޭ އެލެވަންސްގައި ހުރި ފަރަގާއި ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސްގެ ފަރަގު ނައްތާލެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވެން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު އޮލިމްޕިކް ސައިޒް ސްވިމިންގް ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަދަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ކުޅިވަރު ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި ރޫފަ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުނަރު ލިބިފަިއިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ހަމަޖެއްސޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ފުލުހުން އެންވަޔަރޮމެންޓް އެންޑް ރޯޑް ސޭފްޓީ ޕޮލިސްގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ފުލުހުން ފުލުހުން މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދާނަކުރެވި، ގަވައިދުން ޕެޓްރޯލް ކުރަން ފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ތައުލީމް ރާއްޖޭގައި ދުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ބުލީކުރުން ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެ ގޮތުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެކު އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފެށުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނެ : 60 ދުަވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ކަރިކިއުލަމް މުރާޖާ ކުރުމަށް ސިންޕޯސިއަމްއެއް ބޭއްވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އައްޑޫ ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަލުން ހަދާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ކޯއްޓޭއަށް ގައުމީ ދިދަ ނެގޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ހުޅުމާލޭގައި ޕަބްލިކް ޓޮއިލެޓް ގާއިމްކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ މުނިފޫހި ފިލުވުން ހަފްތާ ނިންމުމުގެ ގޮތުން ވީކެންޑް މާރކެޓް އާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ މުނިފޫހި ފިލުވުން މާލޭގައި ކަޑައެޅޭ މަގުތަކެއް ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ބަންދުކޮށް އާއިލާ އާއި ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖަޒީރާ މާހައުލެއް ހޯދައިދެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މުނިފޫހި ފިލުވުން ހުޅުމާލޭގައި ރޭގަނޑު މޫދަށް އެރެވޭނެ ގޮތުް ހަދާ، އެ ސަރަހައްދުގައި ސާފު ފެން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މުނިފޫހި ފިލުވުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ހަފްތާ ބަންދުގައި އާއިލާ އާއި އެކު ދަތުރު ދިޔުމަށް މާލެއާ ގާތުން ރަށެއް ހާއްސަކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މުނިފޫހި ފިލުވުން މާލެ ރާޅުގަނޑު، އާޓިފިޝަލް ބީޗް، ރަސްފަންނު، އެސްފަސްގަނޑު، ސިޓީ ޕާކް، ލޮނުޒިޔާރަތް ސަރަހައްދު ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ނެތް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ރަށެއް ކަނޑައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޙާރިޖިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން އަބުރާ 'ކޮމަންވެލް އޮފް ނޭޝަންސް' ގައި ބައިވެރިވަމަށް ހުށައެޅޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި، ޑްރަގުގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، ޢިޖްތިމާޢީ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އަދި ޤަވާޢިދުން ޙާލުބަލައި، އެހީތެރިވެދޭނެ ނެޓުވޯކެއްގެ ގޮތުގައި ސީ ބީ އާރ ނެޓުވޯކެއް އުފައްދައި، ރަށުފެންވަރުގައި މީހުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ތެރަޕިއުޓިކް ޚިދުމަތް ތަކަކީ އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ ފޯރުކޮއްދޭ ޚިދުމަތް ތަކަކަށް ހެދޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވަޒީފާ ތަކަށް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރިމަތިލައި، އެމަސައްކަތުން ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ޕެޑު އަދި ޓެންޕެކްސް ފަދަ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޖީއެސްޓީ އުވާލެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ޢާއިލީ ލޯބި ލިބޭނެ ކުދިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުޑަކުދިން ބަލަން ބޭނުންވާ ޢާއިލާތަކާ ފަސޭހައިން ހަވާލުވެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކުން އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެފަރާތުން ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަންމަތި ފޮއްޓަކާއެކު، އުފަންވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ތަކެއްޗާއި، ގާތުންދިނުމާ ބެހޭ މުހިންމު ޞިއްޚީ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ލުއިފޮތެއް ހިމެނޭ "ބޭބީ ބޮކްސް" ފޯރުކޮށްދެވެން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިންޑިއާ، ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާަގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ވިޔަވަތި، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި އަމާން ހިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރަން ހުރި ކަންތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާއިން ނުބަލައި ގުރާއިދޫ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ދުއްވާ ބަސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މަޑުކުރުމަށް ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހެދޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ދަތުރުފަތުރު މާލޭގެ އެކި މަގުތަކުގައި ލޯޑިން އަންލޯޑިން އޭރިއާ ކަނޑައެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު މަލޭގައި ސައިކަލާއި، ކާރާށާއި، ޕިކްއަޕް އަދި ލޮރީތަކަށް ޕާކިން އޭރިއާ ޒޯންކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ދަތުރުފަތުރު ބްރިޖްގައި ސީސީޓީވީ އަދި ސްޕީޑް ކެމެރާތައް ހަރުކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ސައިކަލު ޕާކްކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ދަތުރުފަތުރު މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކެމްޕޭން ފެށޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ފަޅުތެރޭން ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނެގިފައިހުރި ބައެއް ސަރަހައްދު އާންމުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ގަވައިދުން ނަގަން ފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ވަށައިގެން ދުއްވޭ ގޮތައް ރިންގްރޯޑް ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަތުރުފަތުރު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ މުޅި ޓްރެފިކް ފްލޯ އެނަލައިޒްކޮށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް ހުޅުވަން ޖެހޭ މަގުތައް ހުޅުވާލެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަތުރުފަތުރު ހުޅުލެ ފެރީތަކަށް މާލެ-ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަތުރުފަތުރު މާލޭގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ފެށުމަށް މިނީބަސް ތައާރަފްކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަތުރުފަތުރު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަސިންޖަރުންނަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔުގަ އެކުލެވިފާވާ ގޮތް އެޕެއް މެދުވެރިކޮށް ތާވަލެއްގައި ފެންނާން ބެހެއްޓޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ދަނޑުވެރިކަން ދަނޑުވެރި ކަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ނުވާ (އިތުރު ޕެސްޓިސައިޑް ނުލާ) ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތަރިކަ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ހުރި ތަރިކައާއި، ދުވަސްވީ ބިނާތަކާއި، އާސާރު އެކުލެވޭ ތަންތަނާއި، ތާރީޙާ ގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އެރަށެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އައިޑެންޓިޓީކަމުން، މިފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމްވާގަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތަރިކަ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އާސާރުބެލެެހެއްޓޭން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ތަރިކަ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހޯދާ، އަލުން އެ މިސްކިތް ރޭވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތަރިކަ ތަރިކައިގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު ގައުމީ ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް މަދުވެގެން 500،000ރ ގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަޖްލިސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަޖްލިސް ވަކި އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުނަގެ ޕެޓިޝަނަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވާ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ތައުލީމް ޖީސީއީ އޭލެވަލް އިން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުން އިހުތިޔާރު ކުރާ ޔުނިވާސިޓިއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރުމަށް ސްކޮލާޝިޕް ދެވެންފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ތައުލީމް ހައިއެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމު މުރާޖައާކޮށް، އެސްކީމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައުމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމު/ޔުނވަރސިޓީތަކުން ކިޔެވޭ ސްކީމަކށް ހެދޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ބިކޯކާ ޔުނިވާސިޓީގެ އައުޓްޕޯސްޓް ހިންގަންފެށޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުއެހީގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަތީތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ ބާރުދޭނެ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ސިއްހަތު ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން އަދި އޯލްޓެނޭޓިވް މެޑިސިން ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭ މަހާސިންތާ ބޭއްވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ސިއްހަތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި އެހެނިހެން ފަރުވާތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެކުއްޖަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާދެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ސިއްހަތު ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުނޫން ބާވަތްތަކާއި (ދުންފަތް، ސުޕާރީ، އެނާޖީ ބުއިންތައް، ހަކުރުގިނަ ބުއިންތައް) ދުރުވުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ސްކޫލު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގަވައިދުން ކުޑަކުދިންގެ ސިއްހަތުބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު އަތޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިވަގުތަށް އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އިމަޖެންސީ ކެއަރ އަދި އެމްބިއުލޭޓަރީ ހިދުމަތުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވި، ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލޭންސް ހަމަކުރެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ސިއްހަތު މުޅި ރާއްޖޭގައި މަދިރި، މީދާ އަދި ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ގަވައިދުން ހިންގަން ފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ނުވަ އަހަރާއި ތޭރަ އަހަރުގެ އުމުރުފުރާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް އެޗްޕީވީ ވެކްސިން ތައާރަފްކުރެވޭނެ (ސަވައިކަލް ކެންސަރ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން) : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާމެއް އައިޖީއެމްެއެޗާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުކުރުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ތަނެއް އެއް ވިޔުގައަކުން ގުޅާލެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު އާންމު ސަރަަހައްދުތަކުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު އިންސްޓިޓިއުޓް އުފައްދާ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށްދެވޭ ފަރުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދާ އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފް ކުޑަކޮށް، ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންކުންފުނިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކީ ބޯން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެނަށް ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުންނަ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ބޭސް ކަމުގައި ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްސް އޮތޯރިޓީގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބޭސް މޮނިޓަރކުރަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިން ބަހައްޓައިގެން ސްކްރީންކޮށް ފަރުވާގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ސިއްހަތު އިއިޖީއެމްއެޗުގައި ހިދުމަތުގެ ކިޔޫއަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެގޮތަކަށް ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އުމްރާނީ ތަރައްގީ މާލޭން ބޭރު 3 ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމު ކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކުގައި މިހާރު ކަންހިގާ ކޮތުގެ އޯޑިޓެއް ހެދި އަދި އެތަނެއް އެފިޝަންޓް ކުރަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކައުންސިލް ވަކި އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެދުމުން ކައުންސިލްތަކުގެ ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހިފަހައްޓާފައިވާ ހުރިހާ ބާރަކާއި މަސައްކަތްތައް އަނބުރާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކައުންސިލް ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ، ރަށުން ލިބެންހުންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އެކުލެވޭ ރަށު ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުމާ، ރަށް މާކެޓްކުރާ ފަރާތަކީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (ރަށު ފްރަންޓް އޮފީސް) ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަސްވެރިކަން މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު މުރާޖައާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިހުރި އައިސް ޕްލާންޓް ތަކުތެރެއިން، އޮޕަރޭޓްނުކޮށް ހުރި ނިޒާމުތައް އޮޕަރޭޓް ކޮށް، މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެގޮތް ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް މުނިސިޕަލްޓީ މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރސް އުފެއްދޭނެ :30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ދަތުރުފަތުރު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރަށާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަނޑުވެރިކަން ދަނޑުބިން ދޫކުރާނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި، ދަނޑުވެރިކަން (އެނިމަލް ފާމިން) ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑު ހައްދާނެ ބިން ދޫކުރަން ފެށުން. މިގޮތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ކައިރީގައިވާ ފަޅުރަށް ރަށުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަޅުރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުަމަށް ބިންދޫކުރެވޭނެއެވެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ބޯހިޔާވެހިކަން / ގެދޮރު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަދާ ނިމިފައި ނަމަވެސް ހަވާލުނުކޮށް ހުރި ފްލެޓްތައް ހައްގުވާ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ބޯހިޔާވެހިކަން / ގެދޮރު ފްލެޓަށް އެދެން ކިއުގައި ޖެހެން ނުޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ބޯހިޔާވެހިކަން / ގެދޮރު ރާއްޖޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދެއް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހައުސިން ނީޑް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި އެންމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވަައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މާސްޓަރޕްލޭން ހެދޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި އައިޑީ ކާޑްއަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެއްޗަކަށް ހެދޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޒުވާނުންނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫއުތައް ވިލަރެސްކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމައްޓަކައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލެވިފައިވާ މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލެއް އުފެއްދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ބަލިބައްޔާއި ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި، އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި، އިގްތިސާދީ ކަންކަމާއި، ތިމާވެއްޓާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގައުމީ ތިންކް ޓޭންކްއެއް އުފެއްދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އދ ގައިވާ ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހުރި ހިސާބެއް ބަލައި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅޭނެ : 30 ދުވަސް UNWGEID & UNHRC Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ވަޒީފާ ނުހައްގުން ވަޒީފާފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޔާދަކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ތަންނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ނުހައްގުން ބަދަލުކުރުވިފަިއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޯޓުތައް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފުރަތަމަ ދުވަހު މިނިވަންކުރެވޭނެ : 1 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޯޓުތައް ސިޔާސީ ހައްޔަރީންނާއި ސިޔާސީ ނުވަތަ ޒާތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށޭނެ : 1 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ކޯޓުތައް އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު އިސްލާހުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީ އަށާއި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޯޓުތައް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގާނޫނު މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޯޓުތައް އަނިޔާދީ، މަރާލާ، ގެއްލުވާލާ، ޖަލަށްލާ، އަރުވާލެވެން މަޖުބޫރުކުރުވާ އަދި މުދަލަށް ގެއްލުން ދެވިފައިވާ ހުރިހައި ރައްޔިތުންނަށް އިނަސާދު ލިބިދިނުމުގެ މަސައްކަތްފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޯޓުތައް މުޅި ޝަރުއީދާއިރާގެ އޯޑިޓެއް ހެދި އަދި އެތަންތަން އެފިޝަންޓް ކުރަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ވެފައިވާ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރރިންގް މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާ އެކަން ހޯދާ ބަލަން ފެށުން : 1 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ނުހައްގު މުއްސަނދިވުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ދަުލަތުގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ގާނޫނާ ހިލާދު އަމަލުތަކާއި، މަގާމުގެ ޒިންމާ ނޫފުލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާ ހިމާޔަތް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލެންފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކިމީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް، ބަދަލުކޮށް/ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތައް ބަލައި މުރާޖައާކުރަން ފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ބޯހިޔާވެހިކަން / ގެދޮރު ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބޭއިންސާފުން ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ފްލެޓް ހައްގުވެ އެހެންނަމަވެސް ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅި އެކަން ކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ފްލެޓްތައް ދޫކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ފުލުހުން ފުލުހުންނާ އާންމުންގެ ހިޔާލު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވޭ ޕޮލިސް ރިފޯމް ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ކަމާއެކު ހިންގޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް އިސލާހްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ޒިރޯ ޓޮލެރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން ކެމްޕެއިން ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ރިޝްވަތު ހިފާ މީހާއާއި އެއްވަރަށް ރިޝްވަތުދޭ މިހާ ވެސް ކުއްވެރިވާގޮތަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން އާންމުންނަށް ޙިޔާލުހުށައެޅުމާއި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ހުރިހާ އިންތިހާބީ އަދި އައްޔަންކުރެވޭ މަގާމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެންޓިކަރަޕްށަން އަދި ގުޑްގަވަރނެންސް އާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ވިސްލް ބްލޮވިންގް ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ޕޭކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރު މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖައާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރާ ހުރިހާ މީހުންގެއާއި އެމީހުންގެ އަނބި/ފިރިންގެ މުދަލާއި މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރވޭނެ އަދި ގަވައިދުން ރިވިއުކުރެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން މުޅި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިހުރި ދޮރުތައް ދެނެގަނެވި، މިހާރު ކަންހިނގާ ގޮތުގެ އޯޑިޓެއް ހެދި، އެތަންތަން އެފިޝަންޓް ކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ބިދޭސީންނަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާއި އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ނެގުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅެން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ދީން ފަރްޟު ހައްޖުވުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ކުޅިވަރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އޯޑިޓެއް ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ވިޔަފާރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާ އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ދޭންފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ވިޔަފާރި ގަޑި އިރު ވިޔަފާރި ހުޅުވޭ އުސޫލު ކަނޑައެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ވިޔަފާރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ވިޔަފާރި ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނު މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ވިޔަފާރި އެންޓިޓްރަސްޓް ގާނޫނު މަޖިލިހަށް ހުށައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ވިޔަފާރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދަތިވާގޮތަށް ސަރުކާރުން/އެކިއެކި މުުއައްސަސާތަކުން ހަދާފައިހުރި ގަވައިދުތައް ބަދަލުކުރެވި، ގަވައިދުން ރިވިއުކުރެވުމުން ގެންދެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ތައުލީމް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އިންޓަރެސްޓް ކުޑަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ. އަދި މިހާރު ކިޔަވާ ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ތަކުލީފަކަށް ނުވާނެ ގޮތަށް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ތައުލީމް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ އޮޑިޓެއް ހެދޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް ދަރަނިން ސަލާމަތްކުރުން ދަރަނިވެރިވެ، ގައުމުގެ ސިޔާދަތައް ގެއްލުންވާނެ އުސޫލުން ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކާއި، ކޮންޓްރެކްޓްތައް އަލުން ރީނެގޯޝިއޭޓް ކުރަން ފެށޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަރަނިން ސަލާމަތްކުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޯނާރސް ކޮންފަރެންސް އެއް ބޭއްވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް މަސްވެރިކަން ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް (ތުތި ބޯވަދިލަމަސް) ގެ މަސްވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ މަސްވެރިކަން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ޑިސެލް ގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލެއް ނުވި/ ލަސް މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެ : 7 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަސްވެރިކަން މަސްދޯނި އެކަނއުންޓް ހުޅުވި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިން ބޭންކިން ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެވި، ރަށަށް ވަންނަ ފައިސާ ރަށުގައި ޖަމާކޮށް ނެގޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބޭންކު ލޯންތަކާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމްތައް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިނތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ މަސްވެރިކަން އުޅަނދުފަހަރުގައި ގާއިމް ކުރާނެ މަސް ފިނިކުރާނެ ނިޒާމު ގަތުމަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރަން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަތުރުފަތުރު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ކުޑަކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ދަނޑުވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ދަނޑުވެރިކަން ފަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި ބޭންކުތަކުން ލޯނު އަދި ކްރެޑިޓް ސްކީމުތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެ : 60 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ފަތުރުވެރިކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ސިމްޕޯސިއަމް ބޭއްވުން : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ފަތުރުވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހަރުދަނާކޮށް، އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ އެކި ދާއިރާތައް (ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތަށް) އިޝްތިހާރުކުރުން އިތުރުކޮށް، އިޝްތިހާރުކުރުމަށްކުރާ ހަރަދު މިހާރަށްވުރެ މަދުވެގެން 3 ގުނަ އިތުރުކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ހެދޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ޓެކްސް ގްރީން ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތާ އެފައިސާ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ހާމަކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އީޕީއޭ ބާރުވެރިކުރުވާ، ރައްޔިތުންނާ ކަމާ ބެހޭ މާހިރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ހިމާޔަތްކުރުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން މަދުވެގެން 1 ރަށާ، 1 ފަރާ، 1 ކަނޑޫފާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ހިމާޔަތްކުރުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ހިމާޔަތްކުރުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ހިމާޔަތްކުރުން ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ހިމާޔަތްކުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ހިމާޔަތްކުރުން ގައި އަލުން ރާއްޖެ ވަކާލާތުކުރަން ފަށާ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ : 90 ދުވަސް COP24 Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިގިލި މަގުތައް ރައްކާތެިކުރުމުގެ ގޮތުން ލެޑް ސޯލާ ލައިޓިންގް ދިއްލާ އަލިކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮއްގެން މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ހޭލުންތެރިކުރުން މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ހާސިލް ކުރެވިއްޖެ ހޭލުންތެރިކުރުން ހުރިހާ އިންތިހާބީ އަދި އައްޔަންކުރެވޭ މަގާމުތަކަށް ވަޑައިންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށި ދާއިމީގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
ކުރިއަށްދަނީ ހޭލުންތެރިކުރުން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް އޮންލައިންކޮށް ޕަބްލިޝްކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން ބެހެއްޓޭނެ : 30 ދުވަސް Start the discussion!
އަދި ނުފަށާ ހޭލުންތެރިކުރުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފެށޭނެ : 90 ދުވަސް Start the discussion!