އިގުތިސާދު ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިތަކަށް ދަތިވާގޮތަށް ސަރުކާރުން/އެކިއެކި މުުއައްސަސާތަކުން ހަދާފައިހުރި ގަވައިދުތައް ބަދަލުކުރެވި، ގަވައިދުން ރިވިއުކުރެވުމުން ގެންދެވޭނެ : 90 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ