ހެޔޮ ވެރިކަން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން

މުޅި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިހުރި ދޮރުތައް ދެނެގަނެވި، މިހާރު ކަންހިނގާ ގޮތުގެ އޯޑިޓެއް ހެދި، އެތަންތަން އެފިޝަންޓް ކުރެވޭނެ : 90 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ