Good governance Anti-corruption

60 days: Send the whistle blowing law to the parliament

November 18, 2018
In progress
Dec 2018

ކޮރަޕްޝަން ފަޅާ އަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

The Press December 17, 2018

ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތި ކުރުވާ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ހިމާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ހުށަހެޅުއްވި އެ ބިލު ބަލައިގަންނަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 42 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ