އިޖްތިމާއީ މުނިފޫހި ފިލުވުން

ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ނެތް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ރަށެއް ކަނޑައެޅޭނެ : 90 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ