އިޖްތިމާއީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް

އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް އެއްތަނަކުން ލިބެންހުންނާނެ : 60 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ