އިޖްތިމާއީ ދަތުރުފަތުރު

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ މުޅި ޓްރެފިކް ފްލޯ އެނަލައިޒްކޮށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް ހުޅުވަން ޖެހޭ މަގުތައް ހުޅުވާލެވޭނެ : 90 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ