މުއައްސަސާތައް ބޯހިޔާވެހިކަން / ގެދޮރު

ރާއްޖޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދެއް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހައުސިން ނީޑް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި އެންމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވަައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ : 60 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ