މުއައްސަސާތައް ސިއްހަތު

ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު އިންސްޓިޓިއުޓް އުފައްދާ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށްދެވޭ ފަރުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެ : 90 ދުވަސް

November 18, 2018
އަދި ނުފަށާ