Society Agriculture

30 days: Create a system to ensure that agricultural produce is safe for health

November 18, 2018
In progress
Oct 2017

ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް" އިފްތިތާޙްކޮށްފި"

PSM News October 31, 2017

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލި މިންގަނޑު، "ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް", ގެޕް، އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މި މިންގަނޑު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީއެވެ

ނުވަ ވަނަ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަކުރީ ރ.އަތޮޅު ވާދޫގައެވެ. ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމަވެފައިވާ ދަތިތައް ބައްލަވާ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ ބިންތިރި އަދި އެތައް ސަބަބުތަކަކާހުރެ ފެންފަށަލަ ލޮނުވެފައިވާ ރަށްތައް ގިނަ ޤައުމަކަށްވުމުން ފެނުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާ އެކަމަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް ފަށައިފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ