Society Transport

7 days: Cut fees for taxi boards

November 18, 2018
Achieved
Nov 2018

ޓެކްސީ ބޯޑުން ފީ ނެގުން އުވާލައިފި

Mihaaru November 22, 2018

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައްކަން ޖެހޭ 50،000 ރުފިޔާގެ ފީ ނެގުން، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.