Environment Awareness

30 days: Conduct training programs on environment protection for all elected and appointed state officials

November 18, 2018
Achieved
Dec 2018

Cabinet briefed on the fragility of the Maldives' environment as part of the first 100 days' goals

President's Office December 04, 2018

The Cabinet has been briefed on the scope and fragility of the Maldives’ environment. The session on environment protection was conducted as part of President Solih’s First 100 Days’ Goals of briefing those elected and appointed to executive posts.

The information session was conducted at the President’s Office, by the Ministry of Environment. Apart from members of the Cabinet, Executives appointed at the President’s Office were also in attendance.

Important issues covered at today’s session include the current status of the Maldives’ environment and its ecosystem, conservation areas and endangered species, environmental threats and their adverse effects on the country.

Dec 2018

ރައީސް އޮފީހުގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަނީ

Sun Online December 02, 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ

Dec 2018

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ދޫކޮށް، ފޮރިންގެ މުވައްޒަފުން ބިއްލޫރި ފުޅިއަށް

Sun Online December 02, 2018

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިސްނެންގެވުމެއްގެ ދަށުން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ފެށި ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ވެސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ

Nov 2018

ކައުންސިލަރުން ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

Raajje MV November 29, 2018

ތިމާވެއްޓަށް ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ "ތިމާވެށީ މައްތިނި" ވޯކްޝޮޕް ފަށައިފިއެވެ މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުން ކަމުގައި އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ